42 2501 - 42 2520
WLF 17449 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2501"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17450 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2502"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17451 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2503"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17452 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2504"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17453 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2505"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17454 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2506"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17455 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2507"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17456 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2508"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17457 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2509"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17458 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2510"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17459 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2511"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17460 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2512"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17461 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2513"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17462 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2514"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17463 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2515"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17464 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2516"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17465 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2517"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17466 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2518"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17467 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2519"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17468 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2520"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2019 by dampflokomotivarchiv.de