42 2801 - 42 2810
Esslingen 4861 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2801"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4862 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2802"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4865 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2803"   Beheimatungsdaten vorhanden   Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4866 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2804"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4870 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2805"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4876 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2806"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4877 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2807"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4878 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2808"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4879 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2809"   Beheimatungsdaten vorhanden   Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4886 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2810"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2019 by dampflokomotivarchiv.de