42 2601 - 42 2640
WLF 17409 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2601"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17410 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2602"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17411 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2603"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17412 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2604"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17413 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2605"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17414 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2606"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17415 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2607"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17416 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2608"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17417 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2609"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17418 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2610"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17419 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2611"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17420 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2612"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17421 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2613"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17422 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2614"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17423 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2615"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17424 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2616"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17425 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2617"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17426 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2618"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17427 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2619"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17428 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2620"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17117 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2621"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17118 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2622"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17119 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2623"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17120 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2624"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17121 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2625"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17122 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2626"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17123 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2627"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17124 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2628"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17125 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2629"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17126 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2630"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17127 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2631"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17128 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2632"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17129 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2633"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17130 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2634"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17131 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2635"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17132 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2636"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17133 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2637"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17134 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2638"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17135 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2639"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17136 1944 KDL 3 1'E-h2 DRB "42 2640"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2019 by dampflokomotivarchiv.de