52 7540 - 52 7559
WLF 16888 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7540"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16889 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7541"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16890 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7542"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16891 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7543"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16892 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7544"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16893 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7545"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16894 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7546"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16895 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7547"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16896 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7548"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16897 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7549"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16898 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7550" Foto(s) vorhanden      
WLF 16899 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7551"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16900 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7552"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16901 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7553"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16902 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7554"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16903 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7555"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16904 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7556"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16905 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7557"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16906 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7558"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16907 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7559"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de