52 7365 - 52 7434
WLF 16818 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7365"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16819 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7366" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16820 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7367"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16821 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7368"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16822 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7369"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16823 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7370"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16824 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7371"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16825 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7372"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16826 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7373"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16827 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7374"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16828 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7375"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16829 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7376"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16830 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7377"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16831 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7378"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16832 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7379"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16833 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7380" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16834 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7381"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16835 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7382"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16836 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7383"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16837 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7384"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16838 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7385"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16839 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7386"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16840 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7387"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16841 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7388"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16842 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7389"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16843 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7390"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16844 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7391"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16845 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7392"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16846 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7393"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16847 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7394"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16848 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7395"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16849 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7396"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16850 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7397"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16851 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7398" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16852 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7399"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16853 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7400"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16854 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7401"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16855 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7402"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16856 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7403"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16857 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7404"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16858 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7405" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16859 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7406"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16860 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7407"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16861 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7408"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16862 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7409" Foto(s) vorhanden      
WLF 16863 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7410"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16864 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7411"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16865 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7412"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16866 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7413"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16867 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7414"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16868 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7415"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16869 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7416"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16870 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7417"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16871 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7418"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16872 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7419"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16873 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7420"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16874 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7421"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16875 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7422"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16876 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7423"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16877 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7424"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16878 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7425"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16879 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7426"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16880 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7427"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16881 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7428"        
WLF 16882 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7429"        
WLF 16883 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7430" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16884 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7431"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16885 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7432"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16886 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7433"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16887 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 7434"        

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de