Lokliste Blechrahmen-Lokomotiven 52.3001 - 52.5000
Jung 11185 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3174"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11285 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3274" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11325 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3314" Foto(s) vorhanden      
Jung 11326 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3315" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11327 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3316" Foto(s) vorhanden      
Jung 11328 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3317" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11330 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3319" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16490 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3364" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16498 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3372" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16566 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3440"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16567 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3441"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16572 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3446"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16597 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3471"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16602 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3476"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16633 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3507" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16635 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3509" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16636 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3510"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16637 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3511"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16638 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3512"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16643 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3517" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16644 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3518" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16645 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3519"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16646 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3520" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16647 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3521"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16666 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3540"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16690 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3553"        
Krauss-Maffei 16692 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3555" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16694 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3557" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16697 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3560"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16713 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3576"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16739 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3602"        
Krauss-Maffei 16751 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3614"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16752 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3615" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16753 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3616"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16754 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3617"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16756 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3619" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 17222 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3629"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14047 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3636" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
DWM 636 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3660"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17245 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3681" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 17246 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3682"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17247 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3683" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 17250 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖStB "52 3686"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17251 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52 3687"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17252 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖStB "52 3688"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17299 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3810"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17301 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3812" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 17305 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3816" Foto(s) vorhanden      
WLF 17306 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3817" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 17307 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3818"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14122 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3827"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17322 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3879" Foto(s) vorhanden      
MBA 14296 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖStB "52 3938"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14297 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3939"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14298 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3940"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14299 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3941"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14300 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3942"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14301 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3943" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krenau 1441 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.3953"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1496 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4364" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Henschel 28151 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4408"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28187 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4415" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Henschel 28190 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4418"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28192 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4420"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 866 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4550" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
DWM 867 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4551" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
DWM 868 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4552" Foto(s) vorhanden      
DWM 869 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4553" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
DWM 873 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4557" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
DWM 874 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4558" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
DWM 875 1944 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4559" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
MBA 14013 1943 KDL 1 1'E-h2 ÖBB "52.4943"        

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de