52 6765 - 52 6864
WLF 16218 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6765"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16219 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6766"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16220 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6767"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16221 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6768"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16222 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6769"        
WLF 16223 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6770"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16224 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6771"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16225 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6772" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16226 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6773"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16227 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6774"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16228 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6775"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16229 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6776"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16230 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6777"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16231 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6778" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
WLF 16232 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6779" Foto(s) vorhanden      
WLF 16233 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6780"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16234 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6781"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16235 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6782"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16236 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6783"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16237 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6784"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16238 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6785"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16239 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6786"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16240 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6787"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16241 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6788"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16242 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6789"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16243 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6790"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16244 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6791"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16245 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6792"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16246 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6793"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16247 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6794" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16248 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6795"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16249 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6796"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16250 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6797"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16251 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6798"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16252 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6799" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16253 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6800"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16254 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6801"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16255 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6802"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16256 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6803"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16257 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6804"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16258 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6805"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16259 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6806"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16260 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6807"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16261 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6808"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16262 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6809"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16263 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6810"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16264 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6811" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16265 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6812"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16266 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6813"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16267 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6814"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16268 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6815"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16269 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6816" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16270 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6817"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16271 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6818"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16272 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6819" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16273 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6820"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16274 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6821"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16275 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6822"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16276 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6823"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16277 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6824"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16278 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6825"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16279 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6826"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16280 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6827"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16281 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6828"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16282 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6829" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
WLF 16283 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6830"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16284 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6831"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16285 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6832"        
WLF 16286 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6833"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16287 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6834"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16288 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6835"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16289 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6836"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16290 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6837"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16291 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6838"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16292 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6839"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
WLF 16293 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6840"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16294 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6841" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16295 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6842"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16296 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6843"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16297 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6844"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16298 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6845"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16299 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6846"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16300 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6847"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16301 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6848"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16302 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6849"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16303 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6850"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16304 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6851"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16305 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6852"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16306 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6853"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16307 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6854"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16308 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6855"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16309 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6856"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16310 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6857"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16311 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6858"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16312 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6859"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16313 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6860"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16314 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6861"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16315 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6862"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16316 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6863"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16317 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6864"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de