52 6713 - 52 6764
WLF 16164 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6713"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16165 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6714"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16166 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6715"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16167 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6716"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16168 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6717"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16169 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6718"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16170 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6719"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16171 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6720"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16172 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6721" Foto(s) vorhanden      
WLF 16173 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6722"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16174 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6723"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16175 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6724"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16176 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6725"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16177 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6726"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16178 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6727"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16179 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6728" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16180 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6729" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16181 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6730"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16182 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6731"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16183 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6732"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16184 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6733"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16185 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6734"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16186 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6735"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16187 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6736"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16188 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6737"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16189 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6738"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16190 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6739"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16191 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6740" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16192 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6741"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16193 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6742"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16194 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6743"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16195 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6744"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16196 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6745"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16197 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6746"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16198 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6747"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16199 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6748"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16200 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6749"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16201 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6750"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16202 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6751"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16203 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6752"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16204 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6753"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16205 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6754" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 16206 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6755"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16207 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6756"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16208 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6757"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16209 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6758"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16210 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6759"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16211 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6760"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16212 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6761"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16213 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6762"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16214 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6763"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16215 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 6764"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de