1. Besetzung - 10 ff
Henschel 10755 1911 Thüringen C-n2t Hoesch "15"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 11025 1912 Thüringen C-n2t Hoesch "16"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 11577 1912 Thüringen C-n2t Hoesch "17"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 11578 1912 Thüringen C-n2t Hoesch "18"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 13066 1914 Bismarck C-n2t Hoesch "19"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 13074 1914 Bismarck C-n2t Hoesch "20"       Verbleib ist unbekannt
Jung 3384 1922 500 PS D-n2t Hoesch "22" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
K.Wü.St. 12 1912 württ. T 3 C-n2t Hoesch "26"       Verbleib ist unbekannt
MGH 570 1912 württ. T 3 C-n2t Hoesch "27"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 971 1941 Oberschlesien D-n2t Hoesch "28"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 972 1941 Oberschlesien D-n2t Hoesch "29"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 973 1941 Oberschlesien D-n2t Hoesch "30"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de