Lokliste ČSD Baureihe 86 ohne Umnummerung
MBK 2357 1928 86 1'D1'-h2t ČSD "86 002"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBK 2365 1928 86 1'D1'-h2t ČSD "86 015"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3189 1931 86 1'D1'-h2t ČSD "86 024"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1234 1931 86 1'D1'-h2t ČSD "86 031"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3220 1931 86 1'D1'-h2t ČSD "86 043"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4236 1931 86 1'D1'-h2t ČSD "86 046"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 14432 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 060"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 22098 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 064"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 1256 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 071"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 1258 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 073"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 1260 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 075"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3228 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 081"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3229 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 082"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3230 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 083"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3232 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 085"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 10112 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 090"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 10113 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 091"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 10114 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 092"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 10115 1932 86 1'D1'-h2t ČSD "86 093"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 10140 1933 86 1'D1'-h2t ČSD "86 104"       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 10141 1933 86 1'D1'-h2t ČSD "86 105"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3238 1933 86 1'D1'-h2t ČSD "86 109"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3239 1933 86 1'D1'-h2t ČSD "86 110"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 14438 1933 86 1'D1'-h2t ČSD "86 120"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3255 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 140"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 14482 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 154"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 14483 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 155"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 14484 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 156"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 22449 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 183"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 22452 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 186"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 22454 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 188"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3265 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 194"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 14538 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 207"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 14539 1934 86 1'D1'-h2t ČSD "86 208"       Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 12963 1938 86 1'D1'-h2t ČSD "86 295"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 13747 1942 86 1'D1'-h2t ČSD "86 732"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9506 1942 86 1'D1'-h2t ČSD "86 786"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9510 1942 86 1'D1'-h2t ČSD "86 790"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de