Lieferliste königliche Eisenbahndirektion Elberfeld
Borsig 5597 1905 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7701 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 5598 1905 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7702 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5599 1905 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7703 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 5600 1905 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7704 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 5601 1905 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7705 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 5602 1905 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7706 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 5603 1905 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7707 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5604 1905 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7708 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5848 1906 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7709 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 5849 1906 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7710 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5992 1906 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7711 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 5993 1906 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7712 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5994 1906 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7713 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 5995 1906 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7714 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6123 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7715 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6124 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7716 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 6125 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7717 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6126 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7718 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6127 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7719 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6128 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7720 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6133 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7721 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6134 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7722 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6135 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7723 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6136 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7724 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6353 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7725 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6354 1907 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7726 Elberfeld"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6367 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7727 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6372 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7728 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6373 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7729 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6374 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7730 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6375 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7731 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6376 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7732 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6693 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7733 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 6694 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7734 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6695 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7735 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6696 1908 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7736 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6930 1909 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7737 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6931 1909 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7738 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6932 1909 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7739 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 6933 1909 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7740 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 7022 1909 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7741 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 7023 1909 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7742 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 7024 1909 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7743 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 7025 1909 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7744 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 7026 1909 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7745 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 7496 1910 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7746 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 7497 1910 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7747 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Grafenstaden 6084 1910 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7748 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Grafenstaden 6085 1910 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7749 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Grafenstaden 6086 1910 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7750 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 7647 1910 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7751 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Grafenstaden 6213 1910 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7752 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Grafenstaden 6214 1910 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7753 Elberfeld" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Grafenstaden 6251 1911 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7754 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Grafenstaden 6252 1911 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7755 Elberfeld"       Verbleib ist unbekannt
Hohenzollern 2945 1912 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7756 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 2946 1912 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7757 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 3074 1913 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7758 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 3075 1913 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7759 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 3076 1913 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7760 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 3072 1913 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7761 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 3073 1913 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7762 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 3191 1914 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7763 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 3192 1914 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7764 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 3193 1914 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7765 Elberfeld"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hohenzollern 3194 1914 pr. T 12 1'C-h2t KED Elberfeld "7766 Elberfeld" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de