Lieferliste Königliche Eisenbahndirektion Berlin
Union 1256 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7501 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1257 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7502 Berlin"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1258 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7503 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1259 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7504 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1260 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7505 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1265 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7506 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1266 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7507 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1267 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7508 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1268 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7509 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1269 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7510 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1270 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7511 Berlin"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1271 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7512 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1272 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7513 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1273 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7514 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1274 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7515 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1279 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7516 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1280 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7517 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1281 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7518 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1282 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7519 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1283 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7520 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1284 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7521 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1285 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7522 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1286 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7523 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1287 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7524 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1288 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7525 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1289 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7526 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Vulcan 2030 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7527 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Vulcan 2031 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7528 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Vulcan 2032 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7529 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Vulcan 2033 1903 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7530 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1317 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7531 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1318 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7532 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1319 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7533 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1320 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7534 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1321 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7535 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1322 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7536 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1323 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7537 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1324 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7538 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1325 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7539 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1326 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7540 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Vulcan 2075 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7541 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Vulcan 2076 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7542 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Vulcan 2077 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7543 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1347 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7544 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1348 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7545 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1349 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7546 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1350 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7547 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1351 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7548 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1352 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7549 Berlin" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1353 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7550 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1354 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7551 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1355 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7552 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1356 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7553 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1357 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7554 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1358 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7555 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1359 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7556 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5421 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7557 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5422 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7558 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5423 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7559 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5424 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7560 Berlin" Foto(s) vorhanden      
Borsig 5425 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7561 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5426 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7562 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5427 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7563 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Borsig 5428 1904 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7564 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1380 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7565 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1381 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7566 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1382 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7567 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1383 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7568 Berlin"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1384 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7569 Berlin"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1385 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7570 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1386 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7571 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1387 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7572 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1388 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7573 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1389 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7574 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1390 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7575 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1391 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7576 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1392 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7577 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1393 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7578 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1394 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7579 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1395 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7580 Berlin"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1396 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7581 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1397 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7582 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1398 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7583 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1399 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7584 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1400 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7585 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1401 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7586 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1402 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7587 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1403 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7588 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1404 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7589 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1405 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7590 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1406 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7591 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Hohenzollern 1882 1905 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7592 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1434 1906 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7593 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1435 1906 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7594 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1436 1906 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7595 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1437 1906 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7596 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Hohenzollern 1947 1906 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7597 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Hohenzollern 1948 1906 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7598 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Hohenzollern 1949 1906 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7599 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Hohenzollern 1950 1906 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7600 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1525 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7601 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1526 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7602 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1527 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7603 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1528 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7604 Berlin"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1529 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7605 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1530 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7606 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1531 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7607 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1532 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7608 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1533 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7609 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1534 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7610 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1535 1907 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7611 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1585 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7612 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1586 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7613 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1587 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7614 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1588 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7615 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1589 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7616 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1590 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7617 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1591 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7618 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1592 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7619 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1613 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7620 Berlin" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1614 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7621 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1615 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7622 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1616 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7623 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1617 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7624 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1618 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7625 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1619 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7626 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1620 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7627 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1621 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7628 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1679 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7629 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1680 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7630 Berlin"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1681 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7631 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1682 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7632 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1683 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7633 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1684 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7634 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1685 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7635 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1686 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7636 Berlin"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 1687 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7637 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1703 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7638 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1704 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7639 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1705 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7640 Berlin"       Verbleib ist unbekannt
Union 1706 1908 pr. T 11 1'C-n2t KED Berlin "7641 Berlin"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de