Lokliste ÖBB Baureihe 52 leihweise an Zweimächte Kontrollgruppe
Henschel 26984 1942 KDL 1 1'E-h2 HVE " 52 066"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16399 1943 KDL 1 1'E-h2 HVE " 52 088"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12226 1943 KDL 1 1'E-h2 HVE " 52 221" Foto(s) vorhanden      
WLF 9656 1942 KDL 1 1'E-h2 HVE " 52 284"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9660 1942 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 288"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15575 1943 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 478"        
BLW 15587 1943 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 490"       Verbleib ist unbekannt
DWM 779 1944 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 1327"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4575 1943 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 1389"       Verbleib ist unbekannt
SACM 7991 1944 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 1724"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16690 1943 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 3553"        
DWM 636 1943 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 3660"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14300 1944 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 3942"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14301 1944 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 3943" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
MBA 13826 1943 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 4775"       Verbleib ist unbekannt
MBA 13836 1943 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 4785"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28046 1944 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 8000"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2019 by dampflokomotivarchiv.de