Lokliste JŽ 33.xx - 33.2xx, unbekannte Ordnungsnummer
DWM 736 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-2xx"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27847 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-2xx"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1410 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-2xx"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12557 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-xxx"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de