Lokliste JŽ 33-041 - 33-177, nach dem Krieg in Jugoslawien verblieben
Henschel 26926 1942 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-041"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26928 1942 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-042"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26959 1942 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-043"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16411 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-044" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16419 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-045"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12211 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-046"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12232 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-047"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12025 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-048"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15514 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-049"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15570 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-050"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15572 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-051"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15615 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-052"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 13148 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-053"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27895 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-054"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14055 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-055"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27923 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-056"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27924 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-057"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28113 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-058"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28114 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-059"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28115 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-060"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28117 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-061"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1466 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-062"       Verbleib ist unbekannt
DWM 545 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-063"       Verbleib ist unbekannt
DWM 548 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-064" Foto(s) vorhanden      
DWM 590 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-065"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4548 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-066"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4584 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-067"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4587 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-068"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26861 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-069"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26880 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-070"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27061 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-071"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27460 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-072" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Henschel 27609 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-073"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27734 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-074"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27843 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-075"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27844 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-076"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27845 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-077"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27848 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-078"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27849 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-079"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27877 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-080" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Henschel 27881 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-081"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27882 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-082"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27963 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-083"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28359 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-084"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28361 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-085"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28363 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-086"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28366 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-087" Foto(s) vorhanden      
Jung 11112 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-088"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11170 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-089"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11245 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-090"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11246 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-091"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11249 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-092"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11250 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-093"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11282 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-094"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16538 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-095"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16539 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-096"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16558 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-097"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16562 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-098"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16573 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-099"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16698 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-100"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16700 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-101"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4819 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-102"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17249 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-103"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17303 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-104"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28145 1944 KDL 1 1'E-h2 JDŽ "33-105"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28146 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-106"       Verbleib ist unbekannt
MBA 13803 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-107" Foto(s) vorhanden      
MBA 13865 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-108"       Verbleib ist unbekannt
MBA 13914 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-109"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14006 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-110" Foto(s) vorhanden      
MBA 14010 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-111"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14043 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-112"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14114 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-113"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14177 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-114"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14291 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-115"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1188 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-116"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1233 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-117"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3687 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-118"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3864 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-119"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12325 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-120"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12354 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-121"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12406 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-122"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12426 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-123"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12441 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-124"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12473 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-125"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12496 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-126"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12550 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-127"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12654 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-128"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12691 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-129"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12694 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-130"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16118 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-131"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16248 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-132"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16297 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-133"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16386 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-134"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16426 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-135"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16472 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-136"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16486 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-137"       Verbleib ist unbekannt
? ? 194x KDL 1 1'E-h2 JDŽ "33-138"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16489 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-139"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16490 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-140"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16491 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-141"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16492 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-142"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16494 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-143"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16508 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-144"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16529 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-145"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16567 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-146"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16630 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-147"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16646 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-148"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16655 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-149"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16656 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-150"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16692 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-151"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16723 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-152"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16734 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-153"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16747 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-154"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16783 1943 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-155"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16947 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-156"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16988 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-157"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16997 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-158"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17016 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-159"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17030 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-160"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17032 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-161"        
WLF 17033 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-162"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17038 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-163"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17041 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-164"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17044 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-165"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17045 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-166"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17046 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-167"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17050 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-168"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17051 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-169"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17052 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-170"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17053 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-171"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17056 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-172"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17058 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-173"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17059 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-174"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17060 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-175"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17063 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-176"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17066 1944 KDL 1 1'E-h2 JŽ "33-177"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de