BR 52 Altbau
WLF 9685 1943 KDL 1 1'E-h2 LG "1042.034-7" Foto(s) vorhanden      
BMAG 12201 1943 KDL 1 1'E-h2 CFR "150.1105"        
Henschel 27938 1944 KDL 1 1'E-h2 M˙zeum dopravy Bratislava "33-032"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27943 1944 KDL 1 1'E-h2 ÄMSÄ "33-037"       Verbleib ist unbekannt
DWM 548 1943 KDL 1 1'E-h2 Kreka "33-064" Foto(s) vorhanden      
Henschel 28142 1944 KDL 1 1'E-h2 Kreka "33-236" Foto(s) vorhanden      
Henschel 28370 1944 KDL 1 1'E-h2 Kreka "33-248" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
DWM 811 1944 KDL 1 1'E-h2 Kreka "33-503" Foto(s) vorhanden      
Henschel 28118 1944 KDL 1 1'E-h2 Kreka "33-504" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16411 1943 KDL 1 1'E-h2 ÍSEK "52 100"        
Jung 11120 1943 KDL 1 1'E-h2 ATM "52 3109" Foto(s) vorhanden      
MBA 13931 1943 KDL 1 1'E-h2 HEF "52 4867" Foto(s) vorhanden      
BMAG 13099 1943 KDL 1 1'E-h2 ZLSM "52 532" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Schichau 4196 1944 KDL 1 1'E-h2 Dampflok-Museum Hermeskeil "52 662" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16661 1943 KDL 1 1'E-h2 GySEV "520.030"        
BLW 15561 1943 KDL 1 1'E-h2 GySEV "520.075" Foto(s) vorhanden      
Henschel 27737 1943 KDL 1 1'E-h2 Eisenbahnmuseum Alaşehir "56.503" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Henschel 27738 1943 KDL 1 1'E-h2 Eisenbahnmuseum Ankara "56.504" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Henschel 27741 1943 KDL 1 1'E-h2 Denkmal "56.507" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Henschel 26939 1942 KDL 1 1'E-h2 LDZ "TЭ-021"        
Henschel 26954 1942 KDL 1 1'E-h2 LDZ "TЭ-036" Foto(s) vorhanden      
Henschel 27965 1944 KDL 1 1'E-h2 Skansen Chabˇwka "Ty 2-1184" Foto(s) vorhanden      
Henschel 28167 1944 KDL 1 1'E-h2 PKP "Ty 2-1258" Foto(s) vorhanden      
Krauss-Maffei 16704 1943 KDL 1 1'E-h2 Gliwice Fabryka Wagonˇw "Ty 2-1279"        
DWM 794 1944 KDL 1 1'E-h2 Skansen kolejowy w Pyskowicach "Ty 2-1292" Foto(s) vorhanden      
Jung 11297 1944 KDL 1 1'E-h2 Era parowozˇw "Ty 2-1298"        
Henschel 27650 1943 KDL 1 1'E-h2 Skansen kolejowy w Pyskowicach "Ty 2-1312"        
Henschel 26974 1942 KDL 1 1'E-h2 Denkmal "Ty 2-14"        
Esslingen 4705 1943 KDL 1 1'E-h2 Skansen Parowozownia Kościerzy "Ty 2-1401" Foto(s) vorhanden      
Henschel 26844 1942 KDL 1 1'E-h2 Denkmal "Ty 2-16"        
DWM 576 1943 KDL 1 1'E-h2 Skansen Parowozownia Kościerzy "Ty 2-178"        
Henschel 26931 1942 KDL 1 1'E-h2 Museum Jaworzyna Slaska "Ty 2-18" Foto(s) vorhanden      
Henschel 26943 1942 KDL 1 1'E-h2 Denkmal "Ty 2-22"        
Henschel 26883 1943 KDL 1 1'E-h2 Museum Jaworzyna Slaska "Ty 2-223" Foto(s) vorhanden      
Henschel 27521 1943 KDL 1 1'E-h2 Skansen Parowozownia Kościerzy "Ty 2-269"        
Henschel 26971 1942 KDL 1 1'E-h2 Skansen Chabˇwka "Ty 2-29" Foto(s) vorhanden      
Henschel 27688 1943 KDL 1 1'E-h2 Skansen Lokomotyw Parowych "Ty 2-305" Foto(s) vorhanden      
BMAG 12167 1942 KDL 1 1'E-h2 Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa "Ty 2-38" Foto(s) vorhanden      
BMAG 12205 1943 KDL 1 1'E-h2 Skansen Chabˇwka "Ty 2-50" Foto(s) vorhanden      
WLF 9651 1942 KDL 1 1'E-h2 PKP "Ty 2-64"        
Henschel 26868 1943 KDL 1 1'E-h2 Skansen Lokomotyw Parowych "Ty 2-81" Foto(s) vorhanden      
Schichau 4111 1944 KDL 1 1'E-h2 Skansen Parowozownia Kościerzy "Ty 2-860"        
DWM 812 1944 KDL 1 1'E-h2 Skansen Chabˇwka "Ty 2-911" Foto(s) vorhanden      
Henschel 27933 1944 KDL 1 1'E-h2 Skansen kolejowy w Pyskowicach "Ty 2-927"        
Henschel 27962 1944 KDL 1 1'E-h2 Museum Jaworzyna Slaska "Ty 2-930" Foto(s) vorhanden      
Henschel 28163 1944 KDL 1 1'E-h2 Skansen Chabˇwka "Ty 2-953" Foto(s) vorhanden      

© Copyright 2006-2018 by dampflokomotivarchiv.de