Lokliste ČSD 555.3101 - 555.3200
auf Ölhauptfeuerung umgebaute Lokomotiven
Henschel 28166 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3104"       Verbleib ist unbekannt
DWM 758 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3105"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1296 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3107"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9625 1942 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3112"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17263 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3113"     Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16520 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3117"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3912 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3118"       Verbleib ist unbekannt
MBA 13899 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3121"       Verbleib ist unbekannt
MBA 13965 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3123"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14335 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3125"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12920 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3126"       Verbleib ist unbekannt
SACM 7942 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3127"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16616 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3128"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27632 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3131"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28065 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3133"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28068 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3134"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4795 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3135"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27979 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3136"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11279 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3137"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14190 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3138"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3909 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3139"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12936 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3141"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16276 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3142"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16594 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3144"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16603 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3147"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16605 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3148"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16606 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3149"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16636 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3150"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16768 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3151"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16970 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3154"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14348 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3155"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16823 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3158"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17253 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3159"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9680 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3160"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9713 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3162"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9703 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3163"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9688 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3164"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28323 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3165"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9649 1942 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3166"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11320 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3168"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28069 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3171"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1456 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3173"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4772 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3175"       Verbleib ist unbekannt
Skoda 1487 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3179"       Verbleib ist unbekannt
SACM 7992 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3180"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1420 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3181"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1203 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3182"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12676 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3183"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16656 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3184"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4773 1944 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3185"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16595 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3245"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16867 1943 KDL 1 1'E-h2 ČSD "555.3284"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de