Lokliste ČSD 555.0901 - 555.0912
von UdSSR an tschechoslowakische Industrie verkaufte Lokomotiven
Henschel 27587 1943 KDL 1 1'E-h2 NHKG "555.0901"       Verbleib ist unbekannt
DWM 713 1944 KDL 1 1'E-h2 NHKG "555.0902"       Verbleib ist unbekannt
DWM 802 1944 KDL 1 1'E-h2 NHKG "555.0903"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1499 1944 KDL 1 1'E-h2 NHKG "555.0904"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1183 1943 KDL 1 1'E-h2 NHKG "555.0905"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1192 1943 KDL 1 1'E-h2 NHKG "555.0906"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1215 1943 KDL 1 1'E-h2 NHKG "555.0907"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16223 1943 KDL 1 1'E-h2 NHKG "555.0908"       Verbleib ist unbekannt
WLF 16813 1943 KDL 1 1'E-h2 NHKG "555.0909"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27536 1943 KDL 1 1'E-h2 VZD "555.0910"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1201 1943 KDL 1 1'E-h2 VŽKG "555.0911"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de