52 3842 - 52 3878
WLF 17308 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3842"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17309 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3843"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17310 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3844"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17311 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3845"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17312 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3846"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17313 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3847"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17314 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3848"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17315 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3849"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17316 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3850" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 17317 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3851"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17318 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3852"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17319 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3853"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17320 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3854" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 17321 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3855"       Verbleib ist unbekannt
DWM 787 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3856"       Verbleib ist unbekannt
DWM 788 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3857"       Verbleib ist unbekannt
DWM 790 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3858"       Verbleib ist unbekannt
DWM 791 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3859"       Verbleib ist unbekannt
DWM 792 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3860" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
DWM 793 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3861"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14129 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3862"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14135 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3863"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14140 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3864"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14145 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3865"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14146 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3866"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14147 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3867"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14148 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3868"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14150 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3869"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14152 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3870"       Verbleib ist unbekannt
ME 4838 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3871" Foto(s) vorhanden      
ME 4839 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3872"       Verbleib ist unbekannt
ME 4840 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3873"       Verbleib ist unbekannt
ME 4841 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3874"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1409 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3875"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1410 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3876"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1411 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3877"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1412 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3878"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de