52 3709 - 52 3739
WLF 17253 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3709"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17254 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3710"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17255 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3711" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 17256 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3712"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17257 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3713"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17258 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3714"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17259 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3715"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17260 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3716"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17261 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3717" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17262 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3718"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17263 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3719"     Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
WLF 17264 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3720"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17265 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3721" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17266 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3722" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
DWM 690 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3723"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 691 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3724"       Verbleib ist unbekannt
DWM 709 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3725"       Verbleib ist unbekannt
DWM 710 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3726"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 711 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3727"       Verbleib ist unbekannt
DWM 712 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3728"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14078 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3729"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14079 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3730"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14080 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3731"       Verbleib ist unbekannt
ME 4825 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3732" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
ME 4826 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3733"       Fahrzeug wurde verschrottet
ME 4827 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3734" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
ME 4828 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3735"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1322 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3736"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1323 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3737"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1339 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3738"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1340 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3739"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de