52 3642 - 52 3674
WLF 17225 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3642"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17226 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3643" Foto(s) vorhanden      
WLF 17227 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3644" Foto(s) vorhanden      
WLF 17228 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3645"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17229 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3646"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17230 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3647"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17231 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3648"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17232 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3649"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17233 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3650"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17234 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3651" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 17235 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3652"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17236 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3653"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17237 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3654"       Verbleib ist unbekannt
WLF 17238 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3655"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 632 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3656"       Verbleib ist unbekannt
DWM 633 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3657"       Fahrzeug wurde verschrottet
DWM 634 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3658" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
DWM 635 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3659"       Verbleib ist unbekannt
DWM 636 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3660"       Verbleib ist unbekannt
DWM 637 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3661"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14049 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3662"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14050 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3663"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14051 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3664"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14052 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3665"       Verbleib ist unbekannt
MBA 14053 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3666"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 14054 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3667"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4818 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3668"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4819 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3669"       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4820 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3670"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1284 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3671"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1285 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3672"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1286 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3673" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1287 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3674"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de