52 2836 - 52 2893
Henschel 28193 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2836"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28194 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2837"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28195 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2838"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28196 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2839"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28197 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2840"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28198 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2841"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28199 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2842"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28200 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2843"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28201 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2844"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28202 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2845" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28203 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2846"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28204 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2847"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28205 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2848"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28206 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2849"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28207 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2850" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28208 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2851"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28209 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2852"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28210 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2853"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28211 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2854"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28212 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2855"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28213 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2856"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28214 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2857"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28215 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2858" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28216 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2859"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28217 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2860"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28218 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2861"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28219 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2862"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28220 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2863"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28221 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2864"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28222 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2865"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28223 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2866"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28224 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2867"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28225 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2868"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28226 1944 KDL 1 1'E-h2 OBL-USZ "52 2869"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28227 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2870"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28228 1944 KDL 1 1'E-h2 OBL-USZ "52 2871"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28229 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2872"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28230 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2873"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28231 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2874"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28232 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2875"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28233 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2876"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28234 1944 KDL 1 1'E-h2 OBL-USZ "52 2877"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28235 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2878"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28236 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2879"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28237 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2880"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28238 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2881"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28239 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2882"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28240 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2883" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Henschel 28241 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2884"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28242 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2885"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28243 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2886" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28244 1945 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 2887" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Henschel 28245 1945 KDL 1 1'E-h2 OBL-USZ "52 2888"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28246 1945 KDL 1 1'E-h2 OBL-USZ "52 2889"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28247 1945 KDL 1 1'E-h2 OBL-USZ "52 2890"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28248 1945 KDL 1 1'E-h2 OBL-USZ "52 2891"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28249 1945 KDL 1 1'E-h2 OBL-USZ "52 2892"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28250 1945 KDL 1 1'E-h2 OBL-USZ "52 2893"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de