52 3100 - 52 3320
Jung 11111 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3100"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11112 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3101"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11113 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3102"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11114 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3103" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11115 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3104"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11116 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3105" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11117 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3106"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11118 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3107"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11119 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3108"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11120 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3109" Foto(s) vorhanden      
Jung 11121 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3110" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11122 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3111"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11123 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3112"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11124 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3113" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11125 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3114"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11126 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3115"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11127 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3116"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11128 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3117"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11129 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3118"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11130 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3119"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11131 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3120"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11132 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3121"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11133 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3122"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11134 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3123"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11135 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3124"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11136 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3125"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11137 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3126"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11138 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3127"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11139 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3128"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11140 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3129"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11141 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3130"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11142 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3131"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11143 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3132"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11144 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3133"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11145 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3134"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11146 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3135"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11147 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3136"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11148 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3137"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11149 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3138" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11150 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3139"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11151 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3140"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11152 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3141"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11153 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3142"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11154 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3143"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11155 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3144"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11156 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3145" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11157 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3146"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11158 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3147"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11159 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3148"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11160 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3149"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11161 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3150"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11162 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3151"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11163 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3152"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11164 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3153"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11165 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3154"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11166 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3155"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11167 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3156"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11168 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3157"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11169 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3158"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11170 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3159"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11171 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3160"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11172 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3161"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11173 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3162"        
Jung 11174 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3163"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11175 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3164"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11176 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3165"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11177 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3166"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11178 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3167"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11179 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3168"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11180 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3169"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11181 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3170"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11182 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3171"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11183 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3172"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11184 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3173"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11185 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3174"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11186 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3175"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11187 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3176"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11188 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3177"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11189 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3178"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11190 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3179"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11191 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3180"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11192 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3181"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11193 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3182"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11194 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3183"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11195 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3184"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11196 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3185"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11197 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3186"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11198 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3187"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11199 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3188"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11200 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3189"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11201 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3190"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11202 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3191"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11203 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3192"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11204 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3193" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Jung 11205 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3194"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11206 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3195"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11207 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3196"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11208 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3197"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11209 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3198"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11210 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3199"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11211 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3200" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11212 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3201" Foto(s) vorhanden      
Jung 11213 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3202"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11214 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3203"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11215 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3204"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11216 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3205"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11217 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3206"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11218 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3207"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11219 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3208"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11220 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3209" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Jung 11221 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3210"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11222 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3211" Foto(s) vorhanden      
Jung 11223 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3212"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11224 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3213"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11225 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3214"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11226 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3215"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11227 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3216" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11228 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3217"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11229 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3218" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Jung 11230 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3219"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11231 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3220"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11232 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3221"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11233 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3222" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11234 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3223" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Jung 11235 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3224"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11236 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3225"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11237 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3226"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11238 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3227"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11239 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3228"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11240 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3229"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11241 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3230" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11242 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3231"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11243 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3232"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11244 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3233" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11245 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3234"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11246 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3235"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11247 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3236"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11248 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3237"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11249 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3238"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11250 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3239"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11251 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3240" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11252 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3241"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11253 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3242" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11254 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3243"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11255 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3244"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11256 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3245" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11257 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3246"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11258 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3247"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11259 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3248"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11260 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3249" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11261 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3250" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11262 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3251"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11263 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3252" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Jung 11264 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3253"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11265 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3254" Foto(s) vorhanden      
Jung 11266 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3255"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11267 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3256"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11268 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3257" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11269 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3258"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11270 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3259"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11271 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3260"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11272 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3261" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11273 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3262"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11274 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3263"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11275 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3264" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11276 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3265"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11277 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3266"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11278 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3267"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11279 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3268"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11280 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3269"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11281 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3270"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11282 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3271"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11283 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3272"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11284 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3273"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11285 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3274" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11286 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3275"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11287 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3276"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11288 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3277"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11289 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3278"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11290 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3279"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11291 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3280"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11292 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3281"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11293 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3282"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11294 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3283"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11295 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3284"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11296 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3285"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11297 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3286" Foto(s) vorhanden      
Jung 11298 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3287"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11299 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3288" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11300 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3289"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11301 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3290"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11302 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3291"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11303 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3292"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11304 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3293"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11305 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3294"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11306 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3295"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11307 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3296"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11308 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3297"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11309 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3298"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11310 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3299"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11311 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3300"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11312 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3301"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11313 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3302"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11314 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3303"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11315 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3304"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11316 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3305"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11317 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3306"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11318 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3307"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11319 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3308"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11320 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3309"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11321 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3310"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11322 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3311" Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
Jung 11323 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3312"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11324 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3313"       Verbleib ist unbekannt
Jung 11325 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3314" Foto(s) vorhanden      
Jung 11326 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3315" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11327 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3316" Foto(s) vorhanden      
Jung 11328 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3317" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11329 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3318"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 11330 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3319" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Jung 11331 1944 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 3320"        

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de