Lieferung
Krauss 3599 1897 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2400"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3600 1897 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2401"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3601 1897 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2402"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3602 1897 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2403"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3603 1897 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2404"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3604 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2405"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3605 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2406"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3606 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2407"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3607 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2408"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3608 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2409"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3609 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2410"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3610 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2411"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3611 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2412"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3612 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2413"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3613 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2414"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3614 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2415"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3615 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2416"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3616 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2417"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3617 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2418"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 3618 1898 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2419"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2122 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2420"       Fahrzeug wurde verschrottet
Maffei 2123 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2421"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2124 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2422"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2125 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2423"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2126 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2424"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2127 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2425"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2128 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2426"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2129 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2427"       Fahrzeug wurde verschrottet
Maffei 2138 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2428"       Fahrzeug wurde verschrottet
Maffei 2131 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2429"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2132 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2430"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2139 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2431"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2134 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2432"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2142 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2433"       Fahrzeug wurde verschrottet
Maffei 2136 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2434"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2137 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2435"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2143 1901 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2436"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2144 1901 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2437"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2145 1900 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2438"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2146 1901 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2439"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2230 1901 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2440"     Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
Maffei 2231 1901 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2441"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2232 1901 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2442"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2233 1901 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2443"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2234 1901 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2444"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 4742 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2445"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 4743 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2446"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 4744 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2447"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 4745 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2448"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 4746 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2449"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 4747 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2450"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 4748 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2451" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
Krauss 4749 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2452"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 4750 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2453"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 4751 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2454"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2272 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2455"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2273 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2456"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2274 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2457"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2275 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2458"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2276 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2459"       Fahrzeug wurde verschrottet
Maffei 2277 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2460"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2278 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2461"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2279 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2462"       Verbleib ist unbekannt
Maffei 2280 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2463"       Fahrzeug wurde verschrottet
Maffei 2281 1902 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2464"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 5135 1904 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2465"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 5136 1904 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2466"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 5137 1904 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2467"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 5138 1904 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2468"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 5139 1904 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2469"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 5140 1904 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2470"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 5141 1904 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2471"       Verbleib ist unbekannt
Krauss 5142 1904 bay. D II C-n2t K.Bay.Sts.B. "2472"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de