52 241 - 52 343
WLF 9613 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 241"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9614 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 242"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9615 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 243"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9616 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 244"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9617 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 245"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9618 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 246"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9619 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 247"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9620 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 248" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 9621 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 249"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9622 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 250"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9623 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 251"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9624 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 252"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9625 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 253"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9626 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 254"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9627 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 255"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9628 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 256"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9629 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 257"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9630 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 258"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9631 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 259" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 9632 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 260"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9633 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 261"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9634 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 262"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9635 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 263"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9636 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 264"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9637 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 265"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9638 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 266"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9639 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 267"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9640 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 268"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9641 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 269"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9642 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 270"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9643 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 271"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9644 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 272"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9645 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 273"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9646 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 274"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9647 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 275" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9648 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 276"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9649 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 277"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9650 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 278"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9651 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 279"        
WLF 9652 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 280"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9653 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 281"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9654 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 282"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9655 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 283"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9656 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 284"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9657 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 285"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9658 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 286"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9659 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 287"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9660 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 288"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9661 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 289"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9662 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 290"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9663 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 291"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9664 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 292"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9665 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 293"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9666 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 294"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9667 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 295"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9668 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 296"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9669 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 297"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9670 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 298"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9671 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 299"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9672 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 300"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9673 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 301" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 9674 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 302" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9675 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 303"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9676 1942 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 304"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9677 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 305"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9678 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 306"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9679 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 307" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9680 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 308"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9681 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 309" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 9682 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 310" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 9683 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 311"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9684 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 312"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9685 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 313" Foto(s) vorhanden      
WLF 9686 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 314"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9687 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 315"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9688 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 316"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9689 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 317"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9690 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 318"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9691 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 319"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9692 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 320"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9693 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 321"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9694 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 322"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9695 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 323"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9696 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 324"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9697 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 325"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9698 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 326"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9699 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 327"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9700 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 328"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9701 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 329"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9702 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 330"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9703 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 331"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9704 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 332"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9705 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 333"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9706 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 334"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9707 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 335" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 9708 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 336"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9709 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 337"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9710 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 338" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
WLF 9711 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 339"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9712 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 340"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9713 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 341"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9714 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 342" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9715 1943 KDL 1 1'E-h2 DRB "52 343"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de