52 124 - 52 143 - Versuchsträger für Vorwärmung (nach Kriegsende fertiggestellt)
Henschel 28277 1948 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 124"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28278 1948 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 125"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28279 1948 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 126"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28280 1948 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 127"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28281 1948 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 128"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28282 1948 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 129"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28283 1948 KDL 1 1'E-h2 HVE "52 130"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28284 1948 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 131"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28285 1948 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 132"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28286 1948 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 133"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28287 1948 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 134"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28288 1949 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 135"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28289 1949 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 136"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28290 1949 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 137" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28291 1949 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 138" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28292 1949 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 139" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28293 1949 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 140" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28294 1949 KDL 1 1'E-h2 VfV "52 141"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28295 1949 KDL 1 1'E-h2 DB "52 142"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 28296 1949 KDL 1 1'E-h2 DB "52 143"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2023 by dampflokomotivarchiv.de