44 1001 - 44 2025
WLF 9440 1942 44 ÜK 1'E-h3 D.O.C.F. "44 1084"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15183 1942 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1134"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 2710 1942 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1208"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 2735 1942 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1313"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 2739 1942 44 ÜK 1'E-h3 OBL-USZ "44 1317"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3595 1942 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1403"       Verbleib ist unbekannt
Fives 5003 1943 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1423"       Fahrzeug wurde verschrottet
SFCM 4330 1943 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1453"       Verbleib ist unbekannt
SFCM 4355 1943 44 ÜK 1'E-h3 D.O.C.F. "44 1478"       Verbleib ist unbekannt
SFCM 4348 1943 44 ÜK 1'E-h3 OBL-USZ "44 1471"       Verbleib ist unbekannt
Schneider 4744 1944 44 ÜK 1'E-h3 OBL-USZ "44 1501"       Verbleib ist unbekannt
Schneider 4761 1944 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1514"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15395 1942 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1556"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1116 1943 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1628"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1119 1943 44 ÜK 1'E-h3 OBL-USZ "44 1631"       Verbleib ist unbekannt
SFCM 4369 1944 44 ÜK 1'E-h3 OBL-USZ "44 1732"       Fahrzeug wurde verschrottet
Fives 5036 1944 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 1752"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2018 by dampflokomotivarchiv.de