44 001 - 44 1000
Henschel 23484 1937 44 1'E-h3 HVE "44 025"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 23569 1937 44 1'E-h3 RBGD "44 045"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 1715 1938 44 1'E-h3 RBGD "44 049"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 10714 1937 44 1'E-h3 HVE "44 060"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 10717 1937 44 1'E-h3 OBL-USZ "44 063"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 24098 1937 44 1'E-h3 HVE "44 068"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 24252 1938 44 1'E-h3 HVE "44 083"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3339 1938 44 1'E-h3 DRB "44 153"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 10982 1938 44 1'E-h3 OBL-USZ "44 166"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2004 1940 44 1'E-h3 OBL-USZ "44 182"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 11287 1939 44 1'E-h3 HVE "44 233"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15037 1941 44 1'E-h3 HVE "44 356"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26019 1940 44 1'E-h3 HVE "44 410"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26067 1941 44 1'E-h3 DRB "44 458"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26070 1941 44 1'E-h3 DRB "44 461"       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16156 1941 44 1'E-h3 HVE "44 551"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 2231 1941 44 1'E-h3 DRB "44 583"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 2270 1940 44 1'E-h3 HVE "44 622"       Verbleib ist unbekannt
Fives 4950 1941 44 ÜK 1'E-h3 OBL-USZ "44 782"       Verbleib ist unbekannt
Fives 4955 1941 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 787"       Fahrzeug wurde verschrottet
Batignolles 628 1942 44 ÜK 1'E-h3 HVE "44 836"       Verbleib ist unbekannt
SFCM 4306 1942 44 ÜK 1'E-h3 DRB "44 957 ÜK"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2018 by dampflokomotivarchiv.de