44 1001 - 44 1500
WLF 9348 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1018"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9395 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1039"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9396 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1040" Foto(s) vorhanden      
WLF 9398 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1042"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9409 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1053"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9410 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1054"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9412 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1056" Foto(s) vorhanden      
WLF 9414 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1058"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9415 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1059" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9432 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1076"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9446 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1090"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9449 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1093" Foto(s) vorhanden      
BLW 15150 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1101" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15151 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1102"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15153 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1104"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15154 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1105"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15155 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1106" Foto(s) vorhanden      
BLW 15156 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1107"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15157 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1108"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1021 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1145"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1023 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1147"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1024 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1148"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1027 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1151"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1028 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1152" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1029 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1153"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2668 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1166"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2677 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1175"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2679 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1177"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2684 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1182" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Krupp 2697 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1195" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2699 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1197"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2702 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1200"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2709 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1207"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3559 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1215"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3561 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1217"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3568 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1224"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3569 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1225"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3572 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1228"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3574 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1230"       Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 331 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1231" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 335 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1232" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 332 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1233" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 326 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1234"       Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 327 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1235" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 328 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1236"       Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 329 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1237"       Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 330 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1238"       Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 333 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1239"       Fahrzeug wurde verschrottet
Frichs 334 1944 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1240" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15231 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1245" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15232 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1246"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15237 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1251" Foto(s) vorhanden      
BLW 15238 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1252"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15239 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1253"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15242 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1256" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15243 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1257" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15256 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1270" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15258 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1272" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15264 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1278" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15266 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1280" Foto(s) vorhanden     Verbleib ist unbekannt
BLW 15267 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1281"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15272 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1286" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15277 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1291"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15278 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1292"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1078 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1296"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1080 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1298"       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1086 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1304" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1087 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1305" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1091 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1309"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krenau 1093 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1311"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2755 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1333"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2760 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1338" Foto(s) vorhanden      
Krupp 2764 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1342" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2765 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1343"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2769 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1347"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 2800 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1378" Foto(s) vorhanden      
Schichau 3579 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1387"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3580 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1388"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3581 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1389" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3582 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1390" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3585 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1393" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3592 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1400" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3600 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1408"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3601 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1409"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3603 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1411"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3604 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1412" Foto(s) vorhanden      
Schichau 3605 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1413" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3606 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1414"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3607 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1415"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3608 1942 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1416" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Fives 5008 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1428"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schneider 4723 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1481"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schneider 4727 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1485"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schneider 4728 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1486" Foto(s) vorhanden      
Schneider 4729 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1487"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schneider 4730 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1488" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Schneider 4731 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1489" Foto(s) vorhanden      
Schneider 4732 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1490"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schneider 4740 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1498"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schneider 4743 1943 44 ÜK 1'E-h3 DR "44 1500"       Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2019 by dampflokomotivarchiv.de