LKM - Lokomotivbau Karl Marx, Babelsberg
LKM baute B-Kuppler und C-Kuppler.

© Copyright 2006-2022 by dampflokomotivarchiv.de